+ آرزوهای ما محال نیست
آرزو می‌کنم چشم‌هایم را به زمین می‌دوزم و آروز می‌کنم تو را چه باک از آرزوهای سر در گمِ من؟ - از اشک‌ها، لخندها، فریادها؟ - تو را چه باک از صدای بی‌پناه من - صدای بی‌پناه ما - در زیر آفتاب در خیابان تو را چه باک هنگامی که می‌گویی آرزوهای ما محال‌های ناممکن است؟ من محال‌ها را آرزو می‌کنم آرزوهای ما محال نیست


چهارشنبه 24 تیر 1388

عنوان آخرین یادداشتها